Geopolitika numeričkog prostora i vladavina algoritama

Sažetak izlaganja Jure Vujića na međunarodnom interdisciplinarnom znanstvenom simpoziju  Filozofija Medija ( rujan 2018.)

Numerički mediji mogu simulirati sve detalje drugih medija, kumulirajući sve prethodne klasične medijske funkcije ( televizija, pisaći stroj, itd..), i tom smjeru osvajaju do sada nedostižive prostore reprezentacije i izražaja. Takav kapacitet numeričkih medija za digitalno programiranje kroz modularnih struktura, svih prethodnih funkcija klasičnih mas-medija uspijevaju putem mrežne rekonfiguracije i kulturalnog transkodiranja, predočiti retrospektivnu sliku svijeta i kulture u povijesti čovječanstva. Inter-konektivnost između numeričkih medija i internetskih mreža predstavlja planetarnu virtualnu mrežu koji neki uspoređuju sa « svjetskim kolektivnim korteksom ». Međutim, s obzirom na rastuću gustoću i kompleksnost, numerički mediji kao projekcija nove paradigme meta-medija, postaju sve hermetičniji i složeniji u njihovom dubokom funkcioniranju i interpretiranju. Postupna autonomizacija i emancipacija od svojih kreatora i operatora, otvara proces u kojem nastaje zagonetna umjetna inteligencija kao uvod u novu vladavinu algoritama. Riječ je o uvodu u novu virtualnu geopolitiku cyber-prostora u kojem su strategije osvajanja i monopola nad informacijama postali suparnički prostor igre moći između službenih državnih aktera i drugih asimetričnih aktera.

Geopolitics of Numerical Space and Rule Algorithms

Numerical media can simulate all the details of other media by cumulating all the previous classical media functions (television, typewriter, etc.), and in this direction, they are overwhelmed by the unmatched spaces of representation and expression. Such capacity of numerical media for digital programming through modular structures, the previous functions of the classical mass media succeed through the network reconfiguration and cultural transcoding, to present a retrospective picture of the world and culture in the history of mankind. Inter-connectivity between numeric media and internet networks implies a planetary virtual network that some compare with “the world’s collective cortex”. However, given the increasing density and complexity, numerical media become more hermetically and more complex in their deep functioning. The procedural autonomy and emancipation of its creators and operators opens the process of creating a mysterious artificial intelligence as an introduction to the new reign of algorithms. It is an introduction to the new virtual geopolitics of cyber space where the strategies of conquest and the monopoly over information become the rival space of power between official government actors and other asymmetric actors.

link:

http://www.centar-fm.org/images/pdf/Zagreb%202018%20simpozij%20fin%209.9.2018.pdf

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *