Geopolitika kao hegemon

Razmišljanje o geopolitici dovodi nas do analize odnosa političke moći (pouvoir politique) i sile (puissance). Za neke sociologe i filozofe, poput Spenglera, Benthama, Helvetiusa, Destutt de Tracya, Hobbesa, Kanta, Tonniesa, Webera, Freuda, Schmitta i Durkheima, postoji ontološka opozicija između ta dva koncepta. Politička moć je uvijek svojstvo država, shvaćena kao